ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

HỆ THỐNG TRỤC LIÊN THÔNG GỬI NHẬN VĂN BẢN

THỐNG KÊ TÌNH TRẠNG GỬI NHẬN

Số văn bản gửi qua trục: 579548
Số văn bản nhận qua trục: 1677631
Trạng thái văn bản gửi qua trục: 3385323
Số văn bản nhận từ trục quốc gia: 59110