ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

HỆ THỐNG TRỤC LIÊN THÔNG GỬI NHẬN VĂN BẢN

THỐNG KÊ TÌNH TRẠNG GỬI NHẬN

Số văn bản gửi qua trục: 295024
Số văn bản nhận qua trục: 852472
Trạng thái văn bản gửi qua trục: 3461314
Số văn bản nhận từ trục quốc gia: 21472