ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

HỆ THỐNG TRỤC LIÊN THÔNG GỬI NHẬN VĂN BẢN

THỐNG KÊ TÌNH TRẠNG GỬI NHẬN

Số văn bản gửi qua trục: 376519
Số văn bản nhận qua trục: 1098854
Trạng thái văn bản gửi qua trục: 4585398
Số văn bản nhận từ trục quốc gia: 32427