ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

HỆ THỐNG TRỤC LIÊN THÔNG GỬI NHẬN VĂN BẢN

THỐNG KÊ TÌNH TRẠNG GỬI NHẬN

Số văn bản gửi qua trục: 719490
Số văn bản nhận qua trục: 2045713
Trạng thái văn bản gửi qua trục: 2603993
Số văn bản nhận từ trục quốc gia: 74590