ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

HỆ THỐNG TRỤC LIÊN THÔNG GỬI NHẬN VĂN BẢN

THỐNG KÊ TÌNH TRẠNG GỬI NHẬN

Số văn bản gửi qua trục: 672892
Số văn bản nhận qua trục: 1925881
Trạng thái văn bản gửi qua trục: 2053393
Số văn bản nhận từ trục quốc gia: 69719