ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

HỆ THỐNG TRỤC LIÊN THÔNG GỬI NHẬN VĂN BẢN

THỐNG KÊ TÌNH TRẠNG GỬI NHẬN

Số văn bản gửi qua trục: 331088
Số văn bản nhận qua trục: 956444
Trạng thái văn bản gửi qua trục: 3935644
Số văn bản nhận từ trục quốc gia: 26365